9522 płyta podkładowa do hydrantów

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Montaż

Przed zamontowaniem należy sprawdzić zgodność otrzymanej skrzynki z zamówieniem oraz z jej p r z e z n a c z e n i e m , p r z y g o t o w a ć w w y k o p i e
powierzchnię posadowienia skrzynki i zwrócić uwagę na jego głębokość. Skrzynki uliczne należy montować bezpośrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej w zależności od warunków gruntowych. W celu zapewnienia prawidłowego montażu zalecane jest wykorzystanie płyt podkładowych pod skrzynki uliczne.